2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ